Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu BeautyStyle.cz

I.

Všeobecná ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě Eshop.BeautyStyle.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz je Kateřina Smith .... z (dále jen prodávající). Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu je shodná se sídlem firmy.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2012. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II.

Předmět smlouvy

 

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení nebo úprava dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

III.

Registrace kupujícího

 

3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek Eshop.BeautyStyle.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

3.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

 

IV.

Objednávka zboží, storno objednávky

 

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a). Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

b). Telefonicky na tel: + 420 777 737 368 nebo e-mailem na adrese: salon@beautystyle.cz

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 14 dní po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.

 

V.

Místo plnění

 

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese sídla firmy prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.  

 

VI.

Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.)

b) platbou bezhotovostní převodem na účet, on-line platbou u GE Money Bank, a.s

Bankovní údaje:

č. účtu: sss

název účtu: ssss

       IBAN:sssss

      Swiftcode: ssss

        Adresa banky:

        ssssss

        var. symbol: číslo vaší zálohové faktury

 

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list a je zasílána elektronickou poštou, spolu s číslem zásilky při expedici balíčku.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu BeautyStyle.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky. Šperky označené značkou Luxus nelze platit dobírkou, zasíláme je pouze při platbě předem (bankovní převod).

 

VII.

Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy.  Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden).

        Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky)   7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

7.2. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci ve lhůtě dle předchozího odstavce, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem nebo telefonicky kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice.

 

VIII.

Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží z těchto způsobů doprav:

Ceník dopravného a poštovného:

Česká republika:

Česká pošta (balík do ruky)
Obchodní balík: 100 Kč
Dobírka: + 25 Kč
On-line platby + 0 Kč

dodání následující pracovní den od expedice objednávky

Česká pošta business (balík do ruky)
Obchodní balík: 100 Kč
Dobírka: + 25 Kč
On-line platby: + 0 Kč

dodání následující pracovní den od expedice objednávky

Česká pošta (balík na poštu)
Obchodní balík: 93 Kč
Dobírka: + 25 Kč
On-line platby: + 0 KČ

připraveno na poště k vyzvednutí následující pracovní den od expedice objednávky

PPL - expresní zásilková služba
Obchodní balík: 120 Kč
Dobírka: + 50 Kč
On-line platby: + 0 Kč

PPL - expresní zásilková služba - business
Obchodní balík: 120 Kč
Dobírka: + 50 Kč
On-line platby: + 0 Kč

dodání následující pracovní den od expedice objednávky

 

Slovenská republika: Česká pošta: Standardní balík 200 Kč, Obchodní balík 300 Kč

                          PPL: Obchodní balík 250 Kč

Polsko: Česká pošta: Standardní balík 265 Kč, Obchodní balík 700 Kč, PPL: Obchodní balík 570 Kč

Dánsko, Dánsko – Faearské ostrovy: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč, Obchodní balík 700 Kč

                                                                PPL: Obchodní balík 900 Kč   

Chorvatsko: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč

 

Irsko: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč, Obchodní balík 780 Kč

           PPL: Obchodní balík 1100 Kč   

 

Itálie: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč, Obchodní balík 780 Kč

           PPL: Obchodní balík 900 Kč   

 

Lichtenštejnsko, Lotyšsko: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč

 

Lucembursko: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč, Obchodní balík 860 Kč

                            

Nizozemsko: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč, Obchodní balík 700 Kč

                       PPL: Obchodní balík 900 Kč   

 

Rakousko: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč, Obchodní balík 700 Kč

                   PPL: Obchodní balík 570 Kč   

 

Sant Marino, Slovinsko, Vatikán: Česká pošta: Standardní balík 460 Kč

 

Německo: Česká pošta: Standardní balík 600 Kč, Obchodní balík 700 Kč

                  PPL: Obchodní balík 500 Kč   

 

Belgie: Česká pošta: Standardní balík 600 Kč, Obchodní balík 700 Kč

             PPL: Obchodní balík 900 Kč   

 

Francie: Česká pošta: Standardní balík 540 Kč, Obchodní balík 780 Kč

               PPL: Obchodní balík 900 Kč   


Maďarsko: Česká pošta: Standardní balík 540 Kč, Obchodní balík 700 Kč

                   PPL: Obchodní balík 900 Kč

 

Rumunsko:  Česká pošta: Standardní balík 600 Kč

                      PPL: Obchodní balík 900 Kč

 

 Švýcarsko: Česká pošta: Standardní balík 540 Kč, Obchodní balík 860 Kč

                     PPL: Obchodní balík 900 Kč

 

Velká Británie: Česká pošta: Standardní balík 520 Kč, Obchodní balík 780 Kč

                         PPL: Obchodní balík 900 Kč

 

Ostatní země dle předchozí dohody.

 

8.2. Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně oznámit přepravci samotnému či prodávajícímu.

8.3. Doklad o koupi zboží bude zákazníkovi zaslán e-mailem ihned po vyexpedování zásilky spolu s číslem zásilky.

 

IX.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

X.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

10.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu a na služby special dárkového balení či tisku blahopřání na přání kupujícího.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující  vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

10.4. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu sídla firmy podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

XI.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

 

11.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

11.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu sídla firmy prodávajícího. Pro usnadnění Vaší reklamace, prosím, využijte náš formulář, který si můžete stáhnout zde. V písemné reklamaci vad, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.

11.4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 415 676 099 nebo na email ?.cz.

11.5. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.

11.6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného firma nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

11.7. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

XII.

Ochrana osobních údajů

 

12.1. Prodávající tímto prohlašuje,  že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a). Splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b). Nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

12.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mail adresu.

12.4. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

XIII.

Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

 

13.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

13.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz, jsou chráněny autorským zákonem.

 

13.4. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu Eshop.BeautyStyle.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

13.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.